Başvuru

Yazım Kuralları

GELECEĞİN SOSYAL BİLİMCİLERİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

 1. Kongreye katılım dili Türkçe veya İngilizce’dir.
 2. Bütün bildiriler web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.
 3. Kabul edilen bildiriler kongre sonunda İktisat Öğrenci Topluluğumuz tarafından ''Hatıra Kitap'' haline getirilecektir.
 4. Bildiriler Times New Roman formatında yazılmalıdır. Aşağıdaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Kongreye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 4,5 cm, sağ 4 cm, üst 5,5 cm, alt 5 cm olmalıdır.
 2. Başlıklar: Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 3. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları, adını, soyadını, öğrenci olduğu üniversite ile bölümünü ve e-posta adresini tam ve açık olarak makalenin başlığının altında 10 punto, sayfa ortasına, koyu ve italik olarak belirtmelidir. Birinci sayfada dipnot olarak sorumlu yazar belirtilmelidir.
 4. Özet: Yazının birinci sayfasında, Türkçe veya İngilizce başlık, Türkçe veya İngilizce özet ile özetlerin altında en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 11 punto, italik, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 5. Bölüm Başlıkları: Bölüm ve alt başlıklar 11 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.
 6. Ana Metin:. Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel:İlk satır 1cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ üstte olmalıdır.
 7. Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 11 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 10 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 8–11 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.
 8. Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (10 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yüksel, 2003:5), (Yüksel & Murat, 2001:15), (Yüksel vd., 2000:10-12, 2000:10-12), (DPT, 2004:32).
 9. Kaynakça: Kaynakça 11 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.

Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

Tek Yazarlı Kitap:

Korkmaz, T. (1999). Hisse senedi opsiyonları ve opsiyon fiyatlama modelleri. Bursa: Ekin Kitabevi.

Shipley, W. C. (1986). Shipley institute of living scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.

İki Yazarlı Kitap:

Ceylan, A., & Korkmaz, T. (2004). Sermaye piyasası ve menkul değer analizi. 2. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.

Grellier, J., & Goerke, V. (2006). Communication skills toolkit: Unlocking the secrets of tertiary success. South Melbourne, Australia: Thomson Social Science Press.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Orhunbilge, N., Albayrak, A. S., & Bayyurt, N. (2006). Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: Affect, activation, and action. In P. J. Lang, R. F. Simons, M. Balaban (Eds.), Attention and orienting:Sensory and motivational processes (pp. 97–135). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Derleme Kitap:

Tüylüoğlu, Ş., & Çeştepe, H. (2004). Kalkınma teorilerinin temelleri ve gelişimi. İçinde S. Taban, M. Kar (ed.), Kalkınma ekonomisi: Seçme konular(ss. 27-69). Bursa: Ekin Kitabevi.

Raz, N. (2000). Aging of the brain and its impact on cognitive performance: Integration of structural and functional findings. In F. I. M. Craik, T. A. Salthouse (Eds.), Handbook of aging and cognition (2nd ed., pp. 1–90). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi büyümeye giriş. (Çev. Ş. Ateş, İ. Tuncer). İstanbul: Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:

İTO. (2003). Ekonomik rapor, İTO Yayınları No: 2003-57, İstanbul.

Makale:

Murat, G. (2002). Dünyada ve Türkiye’de kayıt dışı istihdamın nedenleri, boyutları ve çözüm önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 45–62.

Bağdigen, M. (2002). How accurate is revenue forecasting in Turkey? An empirical analysis. Yapı Kredi Economic Review, 3(2), 29-37.

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi:

Öztürk, N. (2003, Nisan). Serbest bankacılık: İskoçya ve ABD deneyimleri ve günümüzde uygulanabilirliği. IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, Ürgüp.

Leclerc, C. M., & Hess, T. M. (2005, August). Age differences in processing of affectively primed information. Poster session presented at the 113th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC.

İnternet Kitap veya Rapor:

DPT. (2004). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001–2005) 2004 yılı programı destek çalışmaları. Erişim Tarihi: 12.02.2005, http://ekutup.dpt.gov.tr/program

Howard, R. M., & Davies, L. J. (2009). Plagiarism in the internet age. Educational Leadership, 66(6), 64-67. Retrieved February 28, 2009, from http://www.ascd.org/publications/educational_leadership.aspx

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin